Rozdział I – Postanowienia ogólne 

§1

 

 1. Szkolenie dla doradców ubezpieczeniowych, zwane w dalszej części Regulaminu „Szkoleniem”, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Ubezpieczenialowe.pl Waldemar Poberejko, zwane w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Organizatorem Szkolenia jest Ubezpieczenialowe.pl Waldemar Poberejko z siedzibą Szklary Górne 123 59-335 Szklary Górne, NIP: 691-198-04-95.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez formularz zgłoszeniowy.
 5. Uczestnictwo w Szkoleniu jest płatne według ceny podanej przez
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 20 Uczestników). W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia zwrot kosztów uczestnictwa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych.
 8. Oficjalny formularz zgłoszeniowy znajduje na stronie https://www.zyciewmulti.pl/ .

 

Rozdział II – Uczestnictwo w Szkoleniu

§1

 

 1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu jest zakup biletu poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszenia, a także uiszczenie opłaty.
 2. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e- mailowej
 3. O przystąpieniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucania zgłoszeń po wyczerpaniu wolnych miejsc.
 5. Zgłoszenie na szkolenie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Uczestnika.

Rozdział III – Płatność za szkolenie i faktury

§1

 

 1. Płatność za bilet realizowana jest poprzez stronę zyciewmulti.pl
 2. Uczestnik może otrzymać fakturę VAT po zaznaczeniu określonej zgody na stronie zyciewmulti.pl. Wystawienie faktury w późniejszym terminie nie będzie możliwe.

 

Rozdział IV – Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

 

§1

 

 1. Z chwilą zakupienia przez Klienta biletu umożliwiającego udział w Wydarzeniu lub Szkoleniu  organizowanym przez Sprzedawcę Klient wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas wydarzenia w formie zdjęć lub nagrań audio i/lub wideo oraz rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku przez Sprzedawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w dowolnej formie.
 1. Klient wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku przez Sprzedawcę w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie i rozpowszechnianie wizerunku w dowolnej liczbie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Klient wyraża ponadto zgodę na rozpowszechnianie wizerunku podczas transmitowania Wydarzenia lub Szkolenia na żywo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w mediach społecznościowych prowadzonych przez Sprzedawcę.
 1. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Usług lub Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę oraz w celu marketingu przyszłych Towarów lub Usług Sprzedawcy.
 1. Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie, na czas nieoznaczony.
 2. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail marta@zyciewmulti.pl

 

ROZDZIAŁ V – Postępowanie reklamacyjne

 

 

 1. Reklamacje związanie z działaniem wydarzeniem można składać drogą korespondencji e-mail na adres: marta@zyciewmulti.pl
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w

zgłoszeniu reklamacyjnym:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

 • żądania Klienta,
 • danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej

rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

 

ROZDZIAŁ VI  – Ochrona danych osobowych

  

§1

 

 1. W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie niezbędne jest podanie danych osobowych Uczestnika szkolenia i / lub Osoby Kontaktowej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także danych niezbędnych do wystawienia faktury: nazwa przedsiębiorstwa, adres, NIP, adres email w celu przesłania
 2. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu dokończenia świadczenia procesu usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do dokończenia świadczenia procesu usługi.
 3. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Ubezpieczenialowe.pl Waldemar Poberejko, Szklary Górne 123 59-335 Szklary Górne, NIP: 691-198-04-95
 4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do poprawiania swoich danych oraz wycofania zgody na dalsze

 

 

ROZDZIAŁ VII – Postanowienia końcowe

 

§1

 

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej https://www.zyciewmulti.pl/.
 2. Wszelkie spory mogące wynikną z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
 4. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://zyciewmulti