UBEZPIECZENIALOWE.PL WALDEMAR POBEREJKO
NIP: 691-198-04-95, REGON: 690608771
59-335 SZKLARY GÓRNE, SZKLARY GÓRNE 123

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator i dane kontaktowe administratora.

Administratorem danych osobowych jest UBEZPIECZENIALOWE.PL WALDEMAR POBEREJKO. Adres do korespondencji:59-335 Szklary Górne, Szklary Górne 123. Kontakt z administratorem jest możliwy za

pośrednictwem adresu e-mail: waldemar@zyciewmulti.pl , lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 

UBEZPIECZENIALOWE.PL WALDEMAR POBEREJKO może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na:

zawieraniu z Użytkownikiem Platformy internetowej oraz wykonaniu umów sprzedaży towarów zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy internetowej, w tym zwrotu i wymiany towarów oraz rozpatrywania reklamacji – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, założeniu i obsłudze Konta Użytkownika na Platformie internetowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:

prowadzenie działań marketingowych, w tym świadczenia usługi Newsletter;
komunikację z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego,
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy internetowej, w tym formularza zamówień, formularza kontaktowego oraz formularza rejestracyjnego.
archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.

d) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia procesu usługi.

4. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

5. Przekazywanie danych.

  1. Twoje dane mogą być przekazane do różnego rodzaju podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym dostawca systemu mailingowego), operatorzy płatności internetowych.
  2. Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie podmioty, z usług których korzysta na co dzień Administrator przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantując przy tym odpowiednio wysoki poziom ochrony danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

6. Pani/Pana prawa.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności
    przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).